Зеленський затвердив положення про Раду експертів з енергобезпеки і призначив секретаря РНБО Данилова її головою

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №206 від 29 травня затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки та призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова її головою.

Згідно із затвердженим положенням, Рада експертів з питань енергетичної безпеки (далі — Рада експертів) є консультативним органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

Основними завданнями Ради експертів є:

аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку ПЕК, енергетичних ринків; ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива; аналіз проектів нормативно-правових актів з питань функціонування паливно-енергетичного комплексу та енергетичної безпеки.

Рада експертів готує для РНБО пропозиції щодо протидії і нейтралізації загроз енергетичній безпеці України; системного вирішення проблемних питань в ПЕК, визначення концептуальних підходів та напрямів забезпечення енергетичної безпеки; вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної безпеки і нормативно-правової бази.

Рада експертів для виконання покладених на неї завдань має право одержувати від органів державної влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; утворювати робочі та експертні групи; запрошувати на свої засідання посадових осіб органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад Ради експертів затверджує його голова за погодженням з президентом України.

Глава Ради експертів затверджує в установленому порядку персональний склад робочих та експертних груп, спрямовує його діяльність, скликає і головує на його засіданнях, подає за результатами розгляду Радою відповідні пропозиції РНБО України.

Основною формою роботи Ради експертів є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Ради експертів приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради експертів є вирішальним.